NEDERLANDS

Privacybeleid Ultimaxx Ceramics


Ons Websiteadres is https://www.ultimaxxceramics.eu


Ultimaxx Ceramics geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Ultimaxx Ceramics. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 09/11/2019, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens. Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Over de gegevensverwerking:


Hieronder kunt u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.


Webwinkelsoftware:


\WooCommerce:


WooCommerce

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van WooCommerce, wij hebben voor onze webhosting gekozen voor Hostnet. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Hostnet heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Hostnet is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen.

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van WooCommerce, wij hosten onze webwinkel op een server in eigen beheer. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies en corruptie van gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan in ieder geval uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen.

Webhosting Hostnet

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Hostnet. Hostnet verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Hostnet heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Hostnet is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht. Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Hostnet. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Hostnet heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons emailverkeer vertrouwelijk.

Payment processors Mollie :


Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Beoordelingen Kiyoh
Wij verzamelen reviews via het platform van Kiyoh. Als u een review achterlaat via Kiyoh dan bent u verplicht om uw naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. Kiyoh deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. Kiyoh publiceert uw naam en woonplaats eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan Kiyoh contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met Kiyoh. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. Kiyoh heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Kiyoh behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan Kiyoh toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Kiyoh’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Kiyoh bewaart uw persoonsgegevens zolang u de review op het platform gepubliceerd houdt. Kiyoh heeft een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld, u vindt de contactgegevens van deze functionaris op de website van Kiyoh.

Verzenden en logistiek PostNL
Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.


DHL Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van DHL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met DHL delen. DHL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat DHL onderaannemers inschakelt, stelt DHL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Facturatie en boekhouden Papierkram
Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Papierkram. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Papierkram is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. Papierkram gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.


Externe verkoopkanalen
Doel van de gegevensverwerking
Algemeen doel van de verwerking Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op uw verzoek op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting. Automatisch verzamelde gegevens Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens. Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek In voorkomende gevallen kan Ultimaxx Ceramics op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten. Bewaartermijnen Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd. Uw rechten
Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken. Inzagerecht U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen. Rectificatierecht U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast. Recht op beperking van de verwerking U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor
privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt. Recht op overdraagbaarheid U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd. Recht van bezwaar en overige rechten U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Ultimaxx Ceramics. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.
Cookies
Cookies van derde partijen In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.
Wijzigingen in het privacybeleid
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.


Contactgegevens:


Ultimaxx Ceramics Springbielerweg 3,

48455 48455 Bad Bentheim, Duitsland

info@ultimaxxceramics.eu Contactpersoon voor privacyzaken Marcel Schutte

DEUTSCH

Datenschutzerklärung Ultimaxx Ceramics

Unsere Website-Adresse ist https://www.ultimaxxceramics.eu

Ultimaxx Ceramics achtet auf Ihre Privatsphäre. Wir verarbeiten daher nur Daten, die wir für die (Verbesserung) unserer Dienste benötigen, und wir gehen mit den Informationen, die wir über Sie und Ihre Nutzung unserer Dienste gesammelt haben, sorgfältig um. Wir geben Ihre Daten niemals zu kommerziellen Zwecken an Dritte weiter. Diese Datenschutzerklärung gilt für die Nutzung der Website und der Dienste von Ultimaxx Ceramics, die auf ihr zur Verfügung gestellt werden. Das Gültigkeitsdatum für die Gültigkeit dieser Bedingungen ist der 11.09.2019, mit der Veröffentlichung einer neuen Version erlischt die Gültigkeit aller früheren Versionen. Diese Datenschutzerklärung beschreibt, welche Informationen über Sie von uns gesammelt werden, wofür und mit wem diese Informationen verwendet werden und unter welchen Bedingungen diese Informationen an Dritte weitergegeben werden können. Wir erklären Ihnen auch, wie wir Ihre Daten speichern und wie wir Ihre Daten vor Missbrauch schützen und welche Rechte Sie in Bezug auf die von Ihnen zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten haben. Wenn Sie Fragen zu unserer Datenschutzerklärung haben, wenden Sie sich bitte an unseren Ansprechpartner für Datenschutzangelegenheiten, die Kontaktdaten finden Sie am Ende unserer Datenschutzerklärung.

Über die Datenverarbeitung:

Nachfolgend erfahren Sie, wie wir Ihre Daten verarbeiten, wo wir sie speichern (oder speichern lassen), welche Sicherheitstechniken wir anwenden und für wen die Daten zugänglich sind.

Webshop-Software:

\WooCommerce:

WooCommerce

Unser Webshop wurde mit Software von WooCommerce entwickelt, für unser Webhosting haben wir uns für Hostnet entschieden. Personenbezogene Daten, die Sie uns für unsere Dienstleistungen zur Verfügung stellen, werden an diese Partei weitergegeben. Hostnet hat Zugang zu Ihren Daten, um uns (technischen) Support zu bieten, sie werden Ihre Daten niemals für andere Zwecke verwenden. Hostnet ist verpflichtet, auf der Grundlage der von uns mit ihnen abgeschlossenen Vereinbarung angemessene Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen. Diese Sicherheitsmaßnahmen bestehen aus der Verwendung von SSL-Verschlüsselung und einer starken Passwortrichtlinie. Um Datenverlust zu vermeiden, werden regelmäßig Backups erstellt.

Unser Shop wird mit Software von WooCommerce entwickelt, wir hosten unseren Shop auf einem Server in eigener Regie. Wir haben geeignete technische und organisatorische Maßnahmen getroffen, um Missbrauch, Verlust und Verfälschung von Daten so weit wie möglich zu verhindern. Zu diesen Sicherheitsmaßnahmen gehören die Verwendung von SSL-Verschlüsselung und eine strenge Passwortrichtlinie. Um Datenverlust zu vermeiden, werden regelmäßig Backups erstellt.

Webhosting Hostnet

Wir kaufen Webhosting und E-Mail-Dienste von Hostnet. Hostnet verarbeitet personenbezogene Daten in unserem Auftrag und verwendet Ihre Daten nicht für eigene Zwecke. Diese Partei kann jedoch Metadaten über die Nutzung der Dienste erheben. Dies sind keine personenbezogenen Daten. Hostnet hat geeignete technische und organisatorische Maßnahmen ergriffen, um den Verlust und die unbefugte Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten zu verhindern. Hostnet ist gemäß den Vertragsbedingungen zur Vertraulichkeit verpflichtet. Wir nutzen die Dienste von Hostnet für unseren regelmäßigen geschäftlichen E-Mail-Verkehr. Diese Partei hat geeignete technische und organisatorische Maßnahmen getroffen, um Missbrauch, Verlust und Korruption Ihrer und unserer Daten so weit wie möglich zu verhindern. Hostnet hat keinen Zugriff auf unseren Posteingang und wir behandeln unseren gesamten E-Mail-Verkehr vertraulich.

Zahlungsabwickler Mollie :

Wir nutzen die Mollie-Plattform für die Abwicklung (eines Teils) der Zahlungen in unserem Webshop. Mollie verarbeitet Ihren Namen, Ihre Adresse und Ihren Wohnort sowie Ihre Zahlungsdaten wie Ihr Bankkonto oder Ihre Kreditkartennummer. Mollie hat geeignete technische und organisatorische Maßnahmen ergriffen, um Ihre personenbezogenen Daten zu schützen. Mollie behält sich das Recht vor, Ihre Daten zur weiteren Verbesserung des Service und in diesem Rahmen (anonyme) Daten mit Dritten zu verwenden. Alle oben genannten Garantien in Bezug auf den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten gelten auch für die Teile der Dienste von Mollie, für die sie sich Dritter bedienen. Mollie speichert Ihre Daten nicht länger als gesetzlich zulässig.

Kiyoh Bewertungen
Wir sammeln Bewertungen über die Kiyoh-Plattform. Wenn Sie eine Bewertung über Kiyoh abgeben, sind Sie verpflichtet, Ihren Namen, Wohnort und Ihre E-Mail-Adresse anzugeben. Kiyoh teilt uns diese Informationen mit, damit wir die Überprüfung mit Ihrer Bestellung verknüpfen können. Kiyoh veröffentlicht auch Ihren Namen und Ihren Wohnort auf der eigenen Website. In einigen Fällen kann Kiyoh Sie kontaktieren, um eine Erklärung Ihrer Prüfung abzugeben. Falls wir Sie einladen, eine Rezension zu hinterlassen, werden wir Ihren Namen und Ihre E-Mail-Adresse an Kiyoh weitergeben. Sie werden diese Informationen nur mit mir verwenden.

Alle vorgenannten Garantien zum Schutz Ihrer personenbezogenen Daten gelten auch für die Teile der Dienstleistungen von Kiyoh, für die sie sich Dritter bedienen. Kiyoh speichert Ihre personenbezogenen Daten, solange Sie die auf der Plattform veröffentlichte Bewertung beibehalten. Kiyoh hat einen Datenschutzbeauftragten ernannt, dessen Kontaktdaten auf der Kiyoh-Website zu finden sind.

Versand und Logistik PostNL
Wenn Sie eine Bestellung bei uns aufgeben, ist es unsere Aufgabe, Ihr Paket an Sie zu liefern. Für die Durchführung der Lieferungen nutzen wir die Dienste von PostNL. Es ist daher notwendig, dass wir Ihren Namen, Ihre Adresse und Ihren Standort mit PostNL teilen. PostNL wird diese Informationen nur zum Zwecke der Vertragsabwicklung verwenden. Für den Fall, dass PostNL Subunternehmer beauftragt, wird PostNL Ihre Daten auch diesen Parteien zur Verfügung stellen.

DHL Wenn Sie eine Bestellung bei uns aufgeben, ist es unsere Aufgabe, Ihr Paket an Sie zu liefern. Für die Durchführung der Lieferungen nutzen wir die Dienste von DHL. Es ist daher notwendig, dass wir Ihren Namen, Ihre Adresse und Ihren Standort mit DHL teilen. DHL wird diese Daten nur für die Durchführung des Vertrages verwenden. Für den Fall, dass DHL Subunternehmer beauftragt, wird DHL Ihre Daten auch diesen Parteien zur Verfügung stellen.

Rechnungsstellung und Buchhaltung Papierfalle
Wir nutzen die Dienstleistungen von Papierkram für die Pflege unserer Verwaltung und Buchhaltung. Wir geben Ihren Namen, Ihre Adresse, Ihren Standort und Ihre Bestelldaten weiter. Diese Informationen werden zur Verwaltung von Verkaufsrechnungen verwendet. Ihre personenbezogenen Daten werden in geschützter Weise übermittelt und gespeichert. Papierkram ist zur Geheimhaltung verpflichtet und wird Ihre Daten vertraulich behandeln. Papierkram wird Ihre personenbezogenen Daten nicht für andere als die oben beschriebenen Zwecke verwenden.

Externe Vertriebskanäle
Zweck der Datenverarbeitung
Allgemeiner Zweck der Verarbeitung Wir verwenden Ihre Daten ausschließlich für den Zweck unserer Dienstleistungen. Das bedeutet, dass der Zweck der Verarbeitung immer in direktem Zusammenhang mit der Bestellung steht, die Sie uns erteilt haben. Wir verwenden Ihre Daten nicht für (gezieltes) Marketing. Wenn Sie Daten an uns weitergeben und wir diese Daten verwenden, um Sie zu einem späteren Zeitpunkt, außer auf Ihre Anfrage hin, zu kontaktieren, werden wir Sie um Ihre ausdrückliche Zustimmung bitten. Ihre Daten werden nicht an Dritte weitergegeben, außer zur Erfüllung von Buchhaltungs- und anderen Verwaltungspflichten. Diese Dritten sind alle aufgrund der Vereinbarung zwischen ihnen und uns oder eines Eides oder einer gesetzlichen Verpflichtung zur Verschwiegenheit verpflichtet. Automatisch erfasste Daten Informationen, die von unserer Website automatisch erfasst werden, werden zum Zwecke der weiteren Verbesserung unseres Service verarbeitet. Diese Informationen (z.B. Ihre IP-Adresse, Ihr Webbrowser und Ihr Betriebssystem) sind keine personenbezogenen Daten. Ultimaxx Ceramics kann in geeigneten Fällen gesetzlich verpflichtet sein, Ihre Daten im Zusammenhang mit Steuer- oder Strafermittlungen durch die Regierung weiterzugeben. In einem solchen Fall sind wir verpflichtet, Ihre Daten weiterzugeben, aber wir werden uns im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen dagegen wehren. Aufbewahrungsfristen Wir speichern Ihre Daten so lange, wie Sie unser Kunde sind. Das bedeutet, dass wir Ihr Kundenprofil so lange behalten, bis Sie angeben, dass Sie unsere Dienste nicht mehr nutzen möchten. Wenn Sie uns dies mitteilen, werden wir dies auch als eine vergessliche Bitte interpretieren. Gemäß den geltenden Verwaltungsvorschriften müssen wir Rechnungen mit Ihren (persönlichen) Daten aufbewahren, damit wir diese Daten so lange speichern können, wie der jeweilige Zeitraum läuft. Mitarbeiter haben jedoch keinen Zugriff mehr auf Ihr Kundenprofil und Dokumente, die wir aufgrund Ihrer Bestellung erstellt haben. Ihre Rechte
Gemäß der geltenden niederländischen und europäischen Gesetzgebung haben Sie als Betroffene bestimmte Rechte in Bezug auf die personenbezogenen Daten, die von oder im Auftrag von uns verarbeitet werden. Im Folgenden erläutern wir Ihnen, welche Rechte dies sind und wie Sie diese Rechte geltend machen können. Um Missbrauch vorzubeugen, senden wir grundsätzlich nur Erklärungen und Kopien Ihrer Daten an Ihre uns bereits bekannte E-Mail-Adresse. Falls Sie die Daten an eine andere E-Mail-Adresse oder z.B. per Post erhalten möchten, werden wir Sie bitten, sich zu identifizieren. Wir führen Aufzeichnungen über abgeschlossene Anfragen; im Falle einer vergesslichen Anfrage verwalten wir anonyme Daten. Sie erhalten alle Abschriften und Kopien von Daten in dem maschinenlesbaren Datenformat, das wir in unseren Systemen verwenden. Sie haben das Recht, jederzeit eine Beschwerde bei der Behörde für personenbezogene Daten einzureichen, wenn Sie den Verdacht haben, dass wir Ihre personenbezogenen Daten missbraucht haben.

Einsichtsrecht Sie haben jederzeit das Recht, die von uns verarbeiteten (oder verarbeiteten) Daten einzusehen, die sich auf Ihre Person beziehen oder auf Sie zurückführbar sind. Eine entsprechende Anfrage können Sie an unseren Ansprechpartner für Datenschutz stellen. Sie erhalten dann innerhalb von 30 Tagen eine Antwort auf Ihre Anfrage. Wenn Ihrer Anfrage stattgegeben wird, senden wir Ihnen eine Kopie aller Daten an die uns bekannte E-Mail-Adresse mit einer Übersicht der Bearbeiter, die diese Daten speichern, unter Angabe der Kategorie, in der wir diese Daten gespeichert haben. Recht auf Berichtigung Sie haben immer das Recht, die von uns verarbeiteten (oder verarbeiteten) Daten, die sich auf Ihre Person beziehen oder auf diese zurückgeführt werden können, ändern zu lassen. Eine entsprechende Anfrage können Sie an unseren Ansprechpartner für Datenschutz stellen. Sie erhalten dann innerhalb von 30 Tagen eine Antwort auf Ihre Anfrage. Wenn Ihrer Anfrage stattgegeben wird, senden wir Ihnen eine Bestätigung, dass die Informationen aktualisiert wurden, an die bei uns angegebene E-Mail-Adresse. Sie haben jederzeit das Recht, die Daten, die wir in Bezug auf Ihre Person verarbeiten (oder verarbeitet haben) oder die auf Sie zurückführbar sind, zu beschränken. Eine entsprechende Anfrage können Sie an unseren Ansprechpartner richten für
Datenschutzprobleme. Sie erhalten dann innerhalb von 30 Tagen eine Antwort auf Ihre Anfrage. Wenn Ihrer Anfrage stattgegeben wird, senden wir Ihnen an die uns bekannte E-Mail-Adresse eine Bestätigung, dass die Daten nicht mehr verarbeitet werden, bis Sie die Einschränkung aufheben. Sie haben jederzeit das Recht auf die von uns verarbeiteten (oder verarbeiteten) Daten, die sich auf Ihre Person beziehen oder auf Sie zurückführbar sind, die von einer anderen Partei ausgeführt werden. Eine entsprechende Anfrage können Sie an unseren Ansprechpartner für Datenschutz stellen. Sie erhalten dann innerhalb von 30 Tagen eine Antwort auf Ihre Anfrage. Wenn Ihrer Anfrage stattgegeben wird, senden wir Ihnen Kopien aller Daten über Sie, die wir von anderen Verarbeitern oder Dritten in unserem Namen verarbeitet haben oder verarbeitet wurden, an die uns bekannte E-Mail-Adresse. In einem solchen Fall ist es wahrscheinlich, dass wir den Service nicht mehr anbieten können, da die sichere Verknüpfung von Datendateien nicht mehr gewährleistet ist. Sie haben das Recht, der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch oder im Auftrag von Ultimaxx Ceramics zu widersprechen. Wenn Sie Widerspruch einlegen, werden wir die Verarbeitung der Daten bis zur Klärung Ihres Widerspruchs unverzüglich einstellen. Ist Ihr Widerspruch begründet, stellen wir Ihnen Kopien von Daten, die wir verarbeiten oder verarbeitet haben, zur Verfügung und stellen die Verarbeitung dauerhaft ein. Sie haben auch das Recht, nicht einer automatisierten Einzelentscheidung oder Profilerstellung unterworfen zu werden. Wir verarbeiten Ihre Daten nicht so, dass dieses Recht Anwendung findet. Wenn Sie der Meinung sind, dass dies der Fall ist, wenden Sie sich bitte an unseren Ansprechpartner für Datenschutzangelegenheiten.
Cookies
Cookies von Drittanbietern Für den Fall, dass Softwarelösungen von Drittanbietern Cookies verwenden, wird dies in dieser Datenschutzerklärung angegeben.
Änderungen der Datenschutzerklärung
Wir behalten uns das Recht vor, unsere Datenschutzerklärung jederzeit zu ändern. Auf dieser Seite finden Sie jedoch immer die aktuellste Version. Wenn die neue Datenschutzerklärung die Art und Weise beeinflusst, wie wir bereits über Sie erfasste Daten verarbeiten, werden wir Sie per E-Mail informieren.

Kontaktdaten:

Ultimaxx Keramik Springbielerweg 3,

48455 48455 48455 Bad Bentheim, Deutschland

info@ultimaxxceramics.eu Ansprechpartner für Datenschutz Marcel Schutte